Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 446 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Văn Hợi

Chủ tịch

0363899538

2.

Hoàng Văn Chung

Phó Chủ tịch

0352393837