Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 477 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

SĐT

Ghi chú

1

Hà Văn Hựu

0366116689

Chủ tịch MTTQ

2

Nguyễn Đình Thơm

0984135045

Bí Thư Đoàn

3

Đinh Thị Thu Giang

0368662841

Hội phụ nữ

4

Đinh Thị Loan

0368024526

Chủ tịch HCCB

5

Nguyễn Bá Tiến

0936540312

Trưởng CA

6

Hà Văn Chúc

0984098245

Chỉ huy QS

7

Nguyễn Đình Nam

0364757359

TK

8

Hà Chiến Sỹ

0965121052

Văn phòng

9

Trần Mình Phúc

0968607272

Kế toán

10

Lê Thị Hoa

0973435623

Văn hóa

11

Nguyễn Đức Thường

0393524051

Tư pháp

12

Nguyễn Đình Đức

0979409407

Tư pháp

13

Đinh Văn Phiến

0975174158

Địa chính

14

Nguyễn Văn Tâm

0976751355

Tư pháp

15

Trần Văn Tài

0383764693

Địa chính

16

Đinh Thị Thanh Hương

0386457312